Veiligheidsgevoel in Stationsgebied op zelfde peil gebleven

4 December 2007

Het veiligheidsgevoel in het Stationsgebied is het afgelopen jaar niet verbeterd, maar ook niet verslechterd. Mensen voelden zich de afgelopen jaren steeds veiliger in het gebied, het lijkt er nu op dat het veiligheidsgevoel zich stabiliseert.

Dit is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek dat Intomart heeft gedaan in opdracht van de gemeente, NS en Corio naar het ervaren veiligheidsgevoel van bewoners, werknemers en passanten (reizigers en winkelend publiek).

Ruim drie-vijfde voelt zich veilig

Uit het onderzoek blijkt dat 63% van de onderzochte personen zich veilig voelt in het gebied. Van de ondervraagden zegt 78% dat zij niets onveiligs hebben meegemaakt in 2007. Het streekbusstation en het Radboudkwartier scoren beter op veiligheid dan in 2006. Van de mensen die wel wat vervelends hebben meegemaakt, zegt 17% te zijn lastig gevallen en 7% dat men mensen ziet dealen. Ruim tweevijfde van de passanten geeft aan overlast te ervaren van groepen hangjongeren. In 2001 voelde nog 50% van de ondervraagden zich onveilig.

Geen negatief effect bouwactiviteiten

Uit het onderzoek blijkt dat de bouwwerkzaamheden vooralsnog geen negatief effect hebben. Wel is sprake van een licht verslechterd oordeel over de bereikbaarheid van het gebied en een lagere waardering van de ruimtelijke inrichting. De tevredenheid over de bereikbaarheid bij passanten blijft wel hoog (rapportcijfer 7,5 in 2007 en 7,6 in 2006).

Belangrijkste knelpunten

De Van Sijpesteijntunnel, de Noordertunnel en het gebied rond de eindhalte van de sneltram worden als minst veilige gebieden ervaren. Reden daarvoor is dat men hier relatief veel 'ongure types', 'drugsverslaafden en dronken mensen' en 'hangjongeren' ziet. Winstpunt is dat het streekbusstation niet langer hoort tot de als minst veilig beoordeelde gebieden. Overdag worden nauwelijks gebieden vermeden, ‘s avonds wel, vooral tunnels en rond de tramstations.

In het Stationsgebied zijn momenteel twee zorgcentra voor dakloze verslaafden (De Stek en de Singel). De overlast die passanten ervaren van zorgcentrum De Stek vertoont in 2007 een stijging (22%) ten opzichte van vorig jaar (17%). Van zorgcentrum Catharijnesingel ervaren steeds minder passanten last (6% in 2007 en 10% in 2006).

Extra aandacht voor overlastgebieden en ruimtelijke inrichting

De aanpak om het Stationsgebied veiliger en leefbaarder te maken wordt voortgezet, ook in verband met de bouwactiviteiten. De afspraken over omgevingsbeheer rond de Stek worden aangescherpt. Ook de duivenoverlast in de tunnel wordt aangepakt. De Noordertunnel krijgt op korte termijn betere verlichting en een opknapbeurt, op termijn wordt de tunnel volledig gerenoveerd.

Ook het gebied rond de eindhalte van de sneltram wordt verbeterd. Er komt een nieuwe fietsenstalling in het voormalige kraakpand en fietsenrekken worden beter neergezet, zodat er plaats is voor meer fietsen en de looproutes vrij blijven. Tijdens de bouw wordt regelmatig een schouw gehouden om problemen op te sporen.

Gezamenlijke aanpak

Politie, Corio, NS, Jaarbeurs en gemeente zetten zich al enige jaren gezamenlijk in om de aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van het gebied te optimaliseren. Sinds 2001 heeft dit geleid tot een sterke verbetering van de veiligheid.

Onderzoeksrapport

De PDF van het onderzoeksrapport. U kunt het rapport ook opvragen bij wijkbureau Binnenstad (telefoon 030 286 9860).