Stukken kasteel Vredenburg zichtbaar in de toekomst

12 December 2008

Als onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsgebied krijgt de omgeving Vredenburg een nieuwe toekomst. Een mix van wonen, winkelen en uitgaan geeft straks een nieuwe impuls aan dit gebied. De planontwikkelingen in het oostelijk Stationsgebied nemen definitieve vormen aan. Nu is het ook het moment om keuzes te maken over de toekomst van de archeologische resten onder de grond. Deze keuzes en de visie voor de toekomst staan in het door het college vastgestelde ‘overkoepelende visie/afwegingskader kasteel Vredenburg in relatie tot de bouwontwikkelingen’.

Het Vredenburg heeft een bewogen geschiedenis; ooit stond er een kasteel. Onder de grond zijn nog enkele stukken van dit kasteel bewaard gebleven. Utrecht pakt haar kans om resten van het kasteel weer zichtbaar te maken en zo te bewaren voor de toekomst. Concreet betekent dit dat in de fietsenkelder van het winkel- en appartementengebouw De Vredenburg, delen van de noordoosttoren en de oostmuur zichtbaar worden gemaakt. Verder komt in de parkeergarage onder het Vredenburgplein een deel van de hoofdpoort terug. Ook worden in de Catharijnesinel delen van de noordwest- en zuidwesttoren ingepast, samen met een aantal losse fragmenten in de nieuwe kademuur. Daarnaast zijn er ambities om een deel van de contouren van de oostmuur zichtbaar te maken in de parkeergarage onder het Vredenburgplein, de contouren van de zuidwesttoren weer te geven in de nieuwe parkeergarage onder de Catharijnesingel, de noordwest- als zuidwesttoren in de Catharijnesingel op te metselen tot net boven de waterspiegel en een evenement op het Vredenburg te organiseren.

Het wordt pas duidelijk wat er aan archeologische resten in de ondergrond aanwezig is, als er daadwerkelijk in de grond gegraven wordt.

Voor archeologie in het Stationsgebied is in de grondexploitatie van het Stationsgebied € 1 miljoen gereserveerd en in de programmabegroting 2008 € 3,2 miljoen. Daarnaast wordt in het kader van binnenstedelijke ontwikkelingen vanuit de rijksbegroting 2009 een bedrag van € 3,5 miljoen vrijgemaakt. De volgende documenten kunt u hieronder downloaden:


Overkoepelende visie archeologie overkoepelende_visie_archeologie_na_bw_besluit_9_december.pdf

 Inventarisatie Archeologische Waarden inventarisatie_archeologie_stationsgebied_utrecht.pdf

Verbeelding van het verleden verbeelding_van_het_verleden.pdf

- Brochure Kasteel Vredenburg wtk_gu_vredenburg_09_12_08.pdf