Gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreiniging Utrecht

12 Mei 2009

De gemeente Utrecht heeft vandaag uitgangspunten vastgesteld om een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging mogelijk te maken.

Een gemeentelijk beleidskader is nodig omdat in de huidige Wet Bodemverontreiniging wel voorschriften staan voor een op één specifieke vervuilingsbron gerichte aanpak maar niet voor een gebiedsbrede benadering van (meerdere) bodemverontreinigingen.

Gelet op de noodzaak om op korte termijn de bodemverontreiniging in het Stationsgebied aan te pakken, kan Utrecht niet wachten op een landelijke regeling voor een gebiedsbrede benadering. Over de nu opgestelde eigen beleidsregels heeft Utrecht intensief overleg gevoerd met het ministerie van VROM. De Utrechtse beleidsregels passen in het nieuwe bodembeleid zoals dat ook door VROM wordt voorgestaan. Na vaststelling van de gemeentelijke beleidsregels fungeert de sanering van de vervuilde ondergrond in het Stationsgebied onder begeleiding van VROM als pilotproject voor de gebiedsgerichte aanpak. Het bijzondere aan deze Utrechtse pilot is dat het de reiniging van het grondwater onder het Stationsgebied combineert met duurzame energiewinning via warmtekoudeopslag.

Lees meer over de aanpak van grondwaterverontreiniging en duurzame energiewinning in het Stationsgebied.