Utrecht praat met Utrecht over modellen gebied Westplein

23 Juni 2011

Betrokken bewoners –gebundeld in de 'Ontwikkelgroep Lombok Centraal'- en de gemeente Utrecht hebben de afgelopen maanden samen gewerkt aan de toekomst van het gebied rondom het huidige Westplein.

Dit heeft een ‘ontwikkelvisie’ voor dit gebied opgeleverd. Het college heeft deze visie vandaag vrijgegeven voor consultatie. De belangrijkste uitgangspunten zijn een betere aansluiting van Lombok op de binnenstad en het sterk verminderen van de huidige verkeersbarrière voor fietsers en voetgangers. Op basis van deze uitgangspunten zijn drie verkeersmodellen naar voren gekomen: mèt tunnel, zonder tunnel en een combinatie hiervan. 

Inhoud & totstandkoming drie modellen

In eerste instantie is gekeken naar de uitgangspunten uit het Masterplan Stationsgebied waar alle modellen aan zouden moeten voldoen: verbinden, herstellen en betekenis geven. Concreet gaat het dan om het verbinden van Lombok met de binnenstad (onder andere door het verminderen van een verkeersbarrière en comfortabele fietsroutes) en het terugbrengen van het water in de Leidsche Rijn. Daarnaast moet het Lombokplein een levendig buurtplein worden. De zuidkant grenst aan het water van de Leidsche Rijn en verder wordt het omsloten door ondermeer bebouwing met winkels, horeca en woningen erboven.

Op basis van deze uitgangspunten zijn diverse modellen met bewoners onderzocht. Als eerste de Westpleintunnel, zoals ook in het Masterplan staat. Maar ook andere modellen zijn mogelijk die in meer of mindere mate voldoen aan de uitgangspunten: autoverkeer via maaiveld en een combinatie van maaiveld en tunnel. Geen enkel model blijkt echter haalbaar te zijn binnen het beschikbare budget. Er is in de grondexploitatie van het Stationsgebied namelijk alleen rekening gehouden met een korte tunnel, puur om de leefbaarheid te verbeteren. Er moet dus nog aanzienlijke aanvullende financiering gevonden worden.

Praat mee op 29 juni

De komende drie à vier maanden worden gebruikt om nader onderzoek naar de drie modellen te doen en meningen op te halen. Er wordt gesproken met diverse belanghebbenden, zoals investeerders en eigenaren in het gebied. Op 29 juni is er een publieksavond. Alle geïnteresseerden en omwonenden zijn op deze avond van harte welkom vanaf 19.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied. Een lid van de ontwikkelgroep geeft een toelichting op de visie en vervolgens kan men in gesprek met elkaar over de inhoud van de visie en de drie modellen.

Vervolg

Gemeente en ontwikkelgroep Lombok Centraal studeren de komende maanden samen verder op de visie en de modellen. Hierbij wordt de input van bewoners, private partners, gemeenteraad en overige belanghebbenden meegenomen. Het is de bedoeling dat het college komend najaar -tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting 2012- een besluit neemt over een nader te bepalen voorkeursmodel. Hoe het vervolg eruit ziet, is afhankelijk van de besluiten die dan worden genomen. Zeker is wel dat het nog even gaat duren voordat de schop echt de grond ingaat. Eerst moet het gekozen model verder worden uitgewerkt en het benodigde geld worden gevonden.

Meer informatie

Op www.lombokcentraal.nl vindt u meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over wie er achter Lombok Centraal zitten. Ook kunt u hier uw reactie achterlaten en diverse documenten downloaden.

>> download de ontwikkelvisie
>> download de uitnodiging voor de publieksavond (huis-aan-huis verspreid in deel Lombok)