Verhuizing en uitbreiding doelgroep zorgcentrum De Singel

4 Juli 2011

De verhuizing van zorgcentrum De Singel eind 2011 naar de locatie De Stek aan de Van Sijpesteijnkade 42 wordt voorbereid.

In dit centrum kunnen Utrechtse verslaafden harddrugs gebruiken en zorg krijgen. Deze kleine groep wordt gefaseerd uitgebreid met alcoholisten. Om verhuizing en verbouwing tijdig uit te kunnen voeren, heeft het college besloten de voorbereidingen nu te starten. De herinrichting van het stationsgebied en de veranderingen bij de doelgroep zijn de belangrijkste motieven voor dit besluit.

Wethouder Volksgezondheid en Stationsgebied Victor Everhardt: “Als stad zijn we met De nieuwe Stek, de toekomstige naam van het zorgcentrum, een toekomstbestendige voorziening voor deze groep verslaafden rijker. Daarmee neemt ook de overlast in het centrumgebied af.”

In verband met de herinrichting van het stationsgebied is het noodzakelijk een ander onderkomen te vinden voor De Singel. Na intensief locatie-onderzoek en afstemming met partners zoals Corio, NS, Zorgkantoor Agis en betrokken zorginstellingen, blijkt De Stek geschikt als nieuwe locatie. De huidige huurders Bureau Dagloon en de Stadsbrug verhuizen naar een tijdelijke locatie om vervolgens in 2016 te verhuizen naar Stationsplein 57, een locatie van Corio. Hier is momenteel busmaatschappij Eurolines gevestigd. In het najaar volgt een definitef besluit over de verbouw en verhuizing. Zo moet er nog overeenstemming worden bereikt met ProRail over de huur van de locatie aan de Van Sijpesteijnkade en moet Centrum Maliebaan een tijdelijke locatie huren voor de Stadsbrug.

Minder strikte scheiding harddrugs en alcohol
De GG&GD kreeg de opdracht de doelgroep nader te analyseren en te adviseren over de toekomstige samenstelling ervan. De reden hiervoor was het gestaag afnemende aantal pasjeshouders voor de zorgcentra van 350 tot 24. Dit komt door de succesvolle aanpak van deze groep, waardoor het merendeel is doorgestroomd naar de hostels in de wijken. Ook zijn er veranderingen in het gebruik bij de doelgroep zelf, waardoor een minder strikte scheiding is ontstaan in het gebruik van harddrugs en alcohol. Het doel van De Nieuwe Stek is deze groep verslaafden op te vangen, hen individuele zorg te bieden en waar mogelijk door te laten stromen naar een woonvoorziening.

De betrokken zorginstellingen, exploitant De Tussenvoorziening en zorgverlener Centrum Maliebaan, oordelen positief over de gecombineerde opvang, die fasegewijs geïntroduceerd wordt. Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang van het rijk en de vier grote steden biedt de gemeente en haar partners sinds 2006 nieuwe middelen om te werken aan de keten van opvang en zorg voor sociaal kwetsbare Utrechters. De realisatie van De nieuwe Stek valt onder dit plan. Het totale verplaatsingstraject, inclusief ruimtelijke procedures, verbouwingen en verhuizingen, is eind december 2011 afgerond.