Bestemmingsplan aanleg 2e Asselijnstraat

21 December 2011

Het college heeft vandaag ingestemd met het bestemmingsplan 2e Asselijnstraat, Dichterswijk.

De 2e Asselijnstraat wordt in eerste instantie gebruikt voor de definitieve ontsluiting van TNT en tijdelijk voor de ontsluiting van het tijdelijke busstation west en het bouwverkeer voor de OV-terminal. Zodra de Verlengde Van Zijstweg in eigendom van de gemeente is en is aangelegd, gaat het busverkeer over deze weg rijden in plaats van over de 2e Asselijnstraat.

Het college heeft ook besloten om in te stemmen met een aantal maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid in de directe woonomgeving van de 2e Asselijnstraat. Een van de maatregelen is het gefaseerd slopen van het kunstwerk van Peter Struycken. Een deel hiervan blijft staan tot de bouwplannen voor de Kruisvaart worden uitgevoerd. Als er tijdelijk bussen over de 2e Asselijnstraat gaan rijden, zal de gemeente een geluidsscherm plaatsen om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Daarnaast heeft het college besloten tot het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning, de verkeersbesluiten én het intrekken van de ligplaatsvergunning voor de Reviuskade 100, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

Het ontwerp-bestemmingsplan 2e Asselijnstraat heeft van 6 oktober tot en met 17 november 2011 voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn 72 zienswijzen ingediend, die tot aanpassing van het bestemmingsplan hebben geleid. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.