Visie op gebied Westplein vastgesteld

15 Mei 2012

Betrokken bewoners gebundeld in de 'Ontwikkelgroep Lombok Centraal'- en de gemeente Utrecht hebben geruime tijd intensief samengewerkt aan een visie voor het gebied rondom het huidige Westplein.

Vandaag heeft het college de ruimtelijke ambitie van deze visie vastgesteld als richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Er is geen keuze gemaakt voor een inrichtingsmodel. Eerst moet er meer inzicht komen in de toekomstige verkeersstructuur aan de westkant van de stad en over de financiele mogelijkheden. De mogelijke inrichtingsmodellen zijn nog steeds te realiseren als de HOV-banen zijn aangelegd. Niets staat de aanleg nu nog in de weg.

De Ontwikkelvisie bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de ruimtelijke ambitie voor het gebied. De thema's uit het Masterplan -verbinden, herstellen en betekenisgeven- zijn hierin concreter uitgewerkt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opheffen van de huidige verkeersbarrière, het realiseren van een doorgaande fietsroute zonder obstakels, het terugbrengen van het water in de Leidsche Rijn en het doortrekken van de sfeer van Lombok. In juni 2011 is de ontwikkelvisie vrijgegeven voor consultatie. Bewoners en bedrijven hebben hun input geleverd. Ook zijn de verschillende verkeersmodellen doorgerekend en is er een maatschappelijke kosten/batenanalyse uitgevoerd. In de modellen zijn afgelopen maanden optimalisaties doorgevoerd, die voortkwamen uit het consultatietraject.

Informatieavond 21 mei

Maandagavond 21 mei organiseren de gemeente en Ontwikkelgroep Lombok Centraal een informatieavond om geïnteresseerden bij te praten over alle ontwikkelingen sinds de informatieavond van juni vorig jaar. Wethouder Everhardt licht het besluit van de gemeente toe en enkele leden van de ontwikkelgroep vertellen over de ruimtelijke ambitie voor het gebied en hun visie op hoe deze ambitie vertaald zou moeten worden in een verkeersmodel.

Co-productie met Ontwikkelgroep Lombok Centraal

De leden van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal hebben de afgelopen twee jaar veel tijd en energie gestoken in het, samen met de gemeente, ontwikkelen van een visie voor het gebied rondom het huidige Westplein en dit door te vertalen naar drie mogelijke inrichtingsmodellen (met tunnel, zonder tunnel en een combinatie hiervan). Dit heeft tot een goed doordachte ruimtelijke ambitie geleid waar beide partijen achterstaan. De ontwikkelgroep heeft op basis van deze studie geconcludeerd dat het tunnelmodel de beste variant is voor Utrecht. Het college vindt het nog te vroeg voor een keuze. De co-productie – die is gestart om een gezamenlijke ruimtelijke visie voor het Lombokplein en omgeving te vormen - stopt nu. De ontwikkelgroep zal vanaf nu zelfstandig hun toekomstvisie voor het voetlicht brengen.

Vervolg

De ruimtelijke ambitie geldt als sturing- en toetsingstrument voor toekomstige private en publieke ontwikkelingen in het gebied rondom het Westplein. Als er meer zicht is op de financiële mogelijkheden wordt er alsnog een verkeersmodel gekozen en dit ontwerp verder uitgewerkt. De planning hiervan is nog niet aan te geven. Zeker is wel dat het nog even gaat duren voordat de schop de grond in gaat. In de tussentijd staat het gebied niet stil. De HOV-baan wordt aangelegd, het tramtracé wordt verplaatst en de tijdelijke eindhalte op de plek van de huidige Jaarbeurspleinparkeergarage wordt in 2013 in gebruikgenomen. Ook komt er minder verkeer over het Westplein als over enkele jaren een deel van de verkeersknips op het Paardenveld zijn ingevoerd. Dat betekent dat er ruimte vrijkomt om mogelijk toch al eerder een deel van de ruimtelijke ambitie te verwezenlijken. Hierover wordt de komende tijd verder nagedacht.

Klik hieronder voor de Ontwikkelvisie.

images