Definitief stedenbouwkundig plan voor Van Sijpesteijnkade en omgeving

Vogelvlucht Van Sijpesteijnkade en omgeving

20 Maart 2014

Een levendige omgeving met een mix aan woningen, kantoren, winkels, horeca en wijkvoorzieningen met een uitstraling die recht doet aan de historie van het gebied. En die bijdraagt aan de ambities van het Masterplan Stationsgebied. Dat is het toekomstbeeld voor de Van Sijpesteijnkade en omgeving. Het staat beschreven in het 'definitief stedenbouwkundig plan Westflank Noord' van NS dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Het college heeft deze vervolgstap gezet na de uitkomsten van het debat in de raadscommissie op 26 februari.

Het Definitief Stedenbouwkundig Plan schetst de programmatische, ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor het gebied tussen het in aanbouw zijnde Stadskanoor Utrecht en de Van Sijpesteijnkade. Dit plan is opgesteld in lijn met de eerder gemaakte afspraken in o.a. Masterplan, Structuurplan en gesloten contracten tussen gemeente en NS. De twee kleine punten waarop de plannen afwijken van master- en structuurplan worden voorgelegd aan de raadscommissie stad en ruimte.

De ontwikkeling van de Westflank Noord is complex omdat op deze plek veel belangen samenkomen: het belang van omwonenden voor een ontwikkeling die rekening houdt met de leefbaarheid van de binnenstad en de menselijke maat; het belang van de gemeente Utrecht om in het westelijke deel van het Stationsgebied ruimte te creëren voor nieuwe en aantrekkelijke woon- en werkfuncties met een schaalsprong ten opzichte van de huidige situatie; en het belang van NS Stations voor een haalbare ontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de OV-terminal met in de nabijheid een hoogwaardig stedelijk gebied.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken worden de panden aan de Van Sijpesteijnkade (behalve het monument op nummer 25) gesloopt. NS Stations heeft toegezegd om pas te slopen op het moment dat er definitieve plannen voor nieuwbouw zijn, en om in de periode van sloop tot nieuwbouw de direct belanghebbenden actief te betrekken bij een goede tijd de historie van het gebied krijgt bij de toekomstige architectonische uitwerking een prominente rol in de uiteindelijke invulling van het gebied. 

Informatieavond op 9 april
Voor geïnteresseerden in de plannen rondom de Van Sijpesteijnkade is er op dinsdag 9 april een informatieavond. NS licht haar plannen toe en de gemeente is aanwezig voor een toelichting op de plannen voor de herinrichting van de Van Sijpesteijnkade en het HOV viaduct voor de routes voor bus en tram over de de Leidsche Rijn. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de bestemmingsplanprocedure die naar verwachting net voor de zomervakantie start. De locatie van de informatieavond is infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40). De deuren gaan open om 19.15 uur en de presentatie start om 19.30 uur.

Download het Stedenbouwkundig Plan

commissiebrief-definitief-stedenbouwkundig-plan-westflank-noord.pdf