Start werkzaamheden Van Sijpesteijnkade en vaststelling bestemmingsplan

10 September 2013

Het bestemmingsplan voor het gebied rondom de Van Sijpesteijnkade legt het college gewijzigd voor aan de gemeenteraad. NS en gemeente hebben het bestemmingsplan gezamenlijk opgesteld om hiermee nieuwbouw van woningen en kantoren, de herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een HOV-baan over de Leidsche Rijn mogelijk te maken. Begin oktober starten de eerste werkzaamheden hiervoor.

Het bestemmingsplan heeft van 27 juni t/m 7 augustus 2013 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode zes zienswijzen binnengekomen. Een deel van deze zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de toelichting op het bestemmingsplan. Zo is ter verduidelijking een kaartje met de verkeersstructuur in het gebied opgenomen, worden de gehanteerde parkeernormen nader toegelicht en is de Ontwikkelvisie Lombokplein e.o. toegevoegd als kader. In artikel 3.3 van het bestemmingsplan is opgenomen dat er nadere eisen kunnen worden gesteld in verband met trillingshinder. Het bestemmingsplan wordt daarom gewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad. Een uitspraak van de raad wordt eind oktober 2013 verwacht.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is nodig om de plannen voor de vernieuwing van dit deel van het Stationsgebied uit te kunnen voeren en het bestaande planologisch kader te actualiseren. Het gaat om de bouwplannen van de NS voor woningen, kantoren en parkeren, de herinrichting van de openbare ruimte (waaronder het doortrekken van een deel van de Leidsche Rijn) en de aanleg van een HOV-baan en -viaduct over de Leidsche Rijn door de gemeente. Deze HOV-baan is geschikt voor bussen en trams, maar wordt de eerste jaren alleen door bussen gebruikt. Het gaat om de bussen die van Busstation West richting Leidseveertunnel en Vleutenseweg rijden en vice versa. Het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn, waarvoor café The Guardian moet plaatsmaken, wordt begin 2016 in gebruik genomen.

Start voorbereidend werk in oktober
De werkzaamheden aan de Van Sijpesteijnkade die de aanleg van de HOV-baan mogelijk maken starten in oktober dit jaar. Dan wordt een zinker gebouwd in de Leidsche Rijn, worden de fietsenrekken langs de kade verwijderd, een aantal bomen gekapt en een bouwschutting langs de panden geplaatst. Begin november worden de drie panden die het dichtst tegen de sporen aan staan, gesloopt. Dat is nodig om een oprit te maken voor nood- en hulpdiensten richting sporen en perrons.

Voorjaar 2014 volgt de sloop van café The Guardian. De overige panden, nummers 9 tot en met 29 blijven zo lang mogelijk staan. Deze panden worden pas gesloopt als NS concrete plannen heeft voor haar nieuwbouw. Het pand op nr. 25 is een rijksmonument. Dit pand wordt behouden en door de NS ingepast in de nieuwbouw.

De route naar en van het station via de Noordertunnel blijft tijdens de werkzaamheden open.

Lees meer in de CU op Straat die huis-aan-huis in het gebied en per e-mail is verspreid.