Uitwerkingsplan nieuwe entree Jaarbeurs (Galaxyroom) ter inzage

19 September 2013

Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van het uitwerkingsplan voor de 'Galaxyroom' van de Jaarbeurs. Doel van dit uitwerkingsplan is het vaststellen van een juridisch planologisch kader voor de bouw van een nieuwe oostelijke entree voor de Jaarbeurshallen.

Het plangebied ligt ter hoogte van de huidige oostelijke ingang van de Jaarbeurs tussen de hallen 8 en 5.

Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt vanaf 20 september 2013 voor een periode van zes weken ter inzage. Het plan is in te zien via www.utrecht.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt een papieren exemplaar ter visie bij de balie bouwen en wonen (Rachmaninoffplantsoen 61) en wijkbureau Zuidwest (Marco Pololaan 71). Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden reageren op het uitwerkingsplan.