Bestemmingsplan bus- en tramstation en Zuidgebouw ter inzage op 18 september

8 September 2015

Op de plek waar nu het busstation Centrumzijde ligt, naast Utrecht Centraal, komt straks een bus- en tramstation met een gebouw erop. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat het Utrechtse college van burgemeester en wethouders dinsdag 8 september heeft goedgekeurd. Dit plan maakt het mogelijk om op deze locatie te bouwen aan het station met de tramlijn naar de Uithof en aan het Zuidgebouw, een gebouw met voornamelijk woningen en aanvullende commerciële voorzieningen.

Inloopavond

Na goedkeuring van het college van B en W wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Vanaf 18 september staat het plan op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website. Een papieren versie ligt ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen in het Stadskantoor. Het ‘ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw’ is gedurende zes weken op deze plekken in te zien. Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Utrecht. Mondeling indienen kan ook, hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Een zienswijze is niet digitaal of via e-mail in te dienen.

Begin oktober houdt de gemeente een inloopavond voor omwonenden waarop zij het bestemmingsplan kunnen inzien en vragen kunnen stellen aan de opstellers van het plan. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Planning werkzaamheden

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is en de ontwikkelaar in november definitief gekozen wordt, kan naar verwachting in oktober 2016 gestart worden met de bouw van het bus- en tramstation en het gebouw erboven. Eind 2018 moeten beide bouwwerken klaar zijn.