6 december: vervolg stadsgesprek over uitbreiding en vernieuwing van het centrum

Op 24 september ging het Stadslab on tour. Ongeveer 150 belangstellenden hebben intensief gesproken over de plannen voor vernieuwing en uitbreiding van het centrum van de stad.  Het Stadslab is aan de slag gegaan om de resultaten uit te werken. Er zijn nieuwe ontwerpen gemaakt voor de inrichting van de twee deelgebieden van het nieuwe centrum. Dit zijn het ‘Beurskwartier’ (dit is het gebied rondom de Jaarbeurs) en het ‘Lombokplein’ (het huidige Westplein en omgeving).

Het ontwerp voor het Beurskwartier laat zien in welke richting de plannen gaan voor wat betreft bouwhoogtes, bebouwingsdichtheid, verkeersstructuur, stadsgroen en -park. Het ontwerp voor het Lombokplein laat de mogelijkheid zien van een stadsstraat langs de moskee, de aanleg van het plein en geeft inzicht in de oplossingen voor de bereikbaarheid van het centrum. 

Op weg naar een Structuurvisie Beurskwartier / Lombokplein
De voorstellen voor de inrichting van het Beurskwartier en Lombokplein worden opgenomen in een Structuurvisie. Hierin zal ook worden aangegeven hoe de gemeente de ambities op het gebied van gezonde en duurzame verstedelijking denkt te realiseren. Deze Structuurvisie zal naar verwachting eind januari 2017 worden voorgelegd aan het college. Daarna volgen de formele inspraak en besluitvorming door de gemeenteraad.

Uitnodiging stadsgesprek op  6 december –  aanvang naar keuze om 17.30 uur, 19.15 uur of 21.00 uur
Op 6 december organiseert het Stadslab in het Stadskantoor (begane grond, hoek Infocentrum) eerst nog een vervolg op het stadsgesprek van 24 september. Iedereen is van harte welkom om dan te komen bespreken hoe de opbrengst van de voorgaande gesprekken is verwerkt in de voorlopige ontwerpen voor het Beurskwartier en het Lombokplein.

Je kunt kiezen welk tijdstip voor jou het beste uitkomt: 17.30 uur, 19.15 uur of 21.00 uur. De gesprekken zijn alle drie hetzelfde van opzet en duren anderhalf uur. Je kunt je aanmelden via deze links:

aanmelding om 17.30 uur

aanmelding om 19.15 uur

aanmelding om 21.00 uur

Programma

-      Presentatie over de Structuurvisie in wording.
-      Gelegenheid om van gedachten te wisselen over de ingezette koers en de scenario’s die worden voorbereid voor besluitvorming door de raad. 

Naast het gespreksprogramma zijn er enkele stands waar je vragen kunt stellen of info kunt krijgen over specifieke onderdelen van de voorstellen, zoals de verkeersontsluiting van Lombok, de plannen om te komen tot een gebied waar mensen graag verblijven, de plannen voor de Croeselaan, de plannen rond het Healthy Urban Quarter, etcetera. Ook is er informatie over de verdere planning van het project en mogelijkheden om te reageren op de voorstellen.

Meer informatie

Er wordt een voorlopige plankaart gemaakt van het stationsgebied waarin het Beurskwartier en Lombokplein zijn opgenomen. Deze plankaart komt kort vóór het stadsgesprek op deze pagina www.cu2030.nl/stadslab Op deze pagina is meer info te vinden over de voorgaande stadsgesprekken, de keuzedocumenten, filmpjes en verslagen. Heb je nu al vragen over de gesprekken en de stands op 6 december, mail dan naar stadslab@utrecht.nl

Vervolg

De reacties op de gepresenteerde plannen worden, indien mogelijk verwerkt in de plannen. De Structuurvisie wordt samen met een advies voorgelegd aan het college. Hierbij zijn ook alle beschikbare verslagen van bewonersreacties toegevoegd. Na collegebesluit volgt in februari/maart inspraak over de Structuurvisie. De raad stelt op basis van het advies en de inspraakreacties vervolgens de Structuurvisie begin juli 2017 vast.