Tuinen van Moreelse

Projectomschrijving

Samen met bewoners en partners uit het gebied werken we aan een prettige woon- en werkomgeving in de Tuinen van Moreelse, het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel. Meer groen, meer levendigheid, prettiger verblijven. Hoe we dit van plan zijn, staat in de visie De Tuinen van Moreelse (Download Gebiedsvisie, pdf). Deze visie is opgesteld aan de hand van aandachtspunten (Bekijk de aandachtspunten, pdf)  die op 17 mei 2018 bij bewoners, eigenaren en belanghebbenden van de Moreelse zijn opgehaald.

Status project

In het najaar van 2019 zijn er korte termijnacties gepland. Verder wordt er aan een schetsontwerp voor de Laan van Puntenburg gewerkt. Diverse partijen uit het gebied ondertekenen op 10 juli een intentieovereenkomst. Zij geven hiermee aan achter de de visie De Tuinen van Moreelse te staan.

Op donderdag 11 juli was er een inloopbijeenkomst op het Stadskantoor van Gemeente Utrecht. Wij zijn met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving in gesprek gegaan over de ontwikkelingen in het Moreelsepark en omgeving én over het ontwerp voor de inrichting van de Moreelsehoek.


Werkzaamheden

Korte termijnacties Moreelsepark

  • Door de aanleg van drogere looppaden, kun je binnenkort door het groen struinen.
  • Het verblijven in het park verbeteren we door het plaatsen van zitgelegenheid.
  • Aanleg van een kleine, groene plek om buiten te werken of te overleggen, in samenwerking met de Green Business Club.

Planning

De korte termijnacties worden samen met bewoners en de Green Busisness Club uitgewerkt. Het streven is om de uitvoering ervan na de Parade, in het najaar van 2019 te starten.

Schetsen aan Laan van Puntenburg

Het gebied tussen de Moreelsehoek en De Tuinen van Moreelse is uitgewerkt in een schetsontwerp voor de Laan van Puntenburg (Schetsontwerp Laan van Puntenburg, pdf). In dit eerste ontwerp is de vergroening van de openbare ruimte gecombineerd met ruimte voor voetgangers en fietsers, voor bevoorradend verkeer en taxi’s naar het stationsgebied. De uitgangspunten voor de eerste ontwerp zijn:

  • Tuinen en groene ruimtes bij elk van de gebouwen. Een bomenrij waardoor de Laan van Puntenburg aansluit op de bomen in de Moreelsehoek en Park Nieuweroord.
  • Eigen ruimte voor voetgangers (om te verblijven, ontmoeten en ontspannen). Gezamenlijke ruimte voor fietsers, taxi’s en bevoorradend verkeer.

Dit schetsontwerp spreken we door met a.s.r. real estate, NS, ProRail en school De Puntenburg, zodat we samen tot een functioneel ontwerp komen. Dit ontwerp leggen we vervolgens in het najaar voor aan het College van Burgemeester en Wethouders, met de mogelijkheid tot inspraak door belanghebbenden. Hierover wordt weer een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarvoor de mensen uit de omgeving via een wijkbericht worden uitgenodigd.

Samen de visie De Tuinen van Moreelse uitwerken

De visie De Tuinen van Moreelse is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Op 10 juli ondertekenden belangrijke partners uit het gebied in aanwezigheid van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken de intentieovereenkomst. Hiermee geven zij aan te werken aan een energieneutrale, duurzame en levendige omgeving waar het prettig wonen en werken is. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties uit de omgeving  wordt de visie vervolgens verder uitgewerkt.