Tuinen van Moreelse

Projectomschrijving

De Tuinen van Moreelse is de projectnaam voor het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties uit de directe omgeving werken we aan een prettigere woon- en werkomgeving in dit gebied. Meer groen, meer levendigheid; kortom een plek waar je graag wilt zijn.

Visie Tuinen van Moreelse

De plannen voor het gebied staan beschreven in de visie De Tuinen van Moreelse. In deze visie staat de mens centraal; we willen een prettig verblijfsgebied voor bewoners, werknemers en bezoekers gaan maken. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk; er komt meer aandacht voor de energietransitie (kijken naar andere energiebronnen), klimaatbestendigheid, circulariteit (kringlopen van grondstoffen en materialen) en biodiversiteit (soortenrijkdom van planten en dieren).

De visie is vastgesteld door het door het college van Burgemeester en Wethouders. In juli 2019 ondertekenden belangrijke partners uit het gebied in aanwezigheid van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken de intentieovereenkomst.

De visie wordt nu uitgewerkt in een zogenaamd Integraal programma van eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp. In het IPvE staan de uitgangspunten van het ontwerp. De planning is om het IPvE in de eerste helft van 2021 aan het bestuur voor te leggen.

Bewonersbijeenkomsten Tuinen van Moreelse

In 2018 en 2019 hebben we de visie tijdens diverse momenten met bewoners besproken. In 2020 hebben we tijdens twee online bijeenkomsten (13 juli en 14 december) het  Integraal Programma van Eisen en concept Functioneel Ontwerp gepresenteerd.

Wilt u de presentatie en/of het verslag van 13 juli of 14 december ontvangen, mail dan naar stationsgebied@utrecht.nl.

Uitvoering in fases

Het plan voor de Tuinen van Moreelse wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste stap is het aanpakken van een deel van de Laan van Puntenburg: het stuk tussen de Moreelsebrug en de Inktpot. Door alle bouwactiviteiten is de bestrating hier de laatste jaren slechter geworden; ons doel is er een visitekaartje van het gebied van te maken. Uitvoering is nu gepland voor eind 2021/2022.

In 2020 waren diverse bijeenkomsten over de Laan van Puntenburg. Eerst hebben we de wensen van bewoners en bedrijven en organisaties in het gebied opgehaald. In dit beeldverslag staan de wensen van de omwonenden. Een samenvatting van de gesprekken met bedrijven, de school en de Fietsersbond vindt u in dit beeldverslag.

In juli 2020 werd tijdens een online bijeenkomst het concept Functioneel Ontwerp oftewel het schetsontwerp van de Laan van Puntenburg gepresenteerd. Hierin zijn de aandachtspunten van bewoners en organisaties en bedrijven in het gebied meegenomen. Een samenvatting van deze avond staat in dit beeldverslag.

Uitvoering vervolgfasen

Voor de uitvoering van de vervolgfasen van de Tuinen van Moreelse is nog geen volgorde vastgelegd. Dit hangt af van beschikbare financiële middelen en werkzaamheden in het gebied door eigenaren en gebruikers. In het IPvE wordt de fasering verder uitgewerkt.

Planning

  • Het concept Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp wordt voor de zomer van 2021 voorgelegd aan het bestuur.
  • Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om hierop te reageren.
  • Daarna stelt het college het IPvE met een beantwoording van de reacties definitief vast.
  • Vervolgens zullen stapsgewijs delen van het plan op basis van het IPvE verder worden uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp (VO en DO).

Werkzaamheden